Cu o dublă specializare, de practician în insolventa, dar și de avocat definitiv, membru al UNBR- Baroul Iaşi, titularul cabinetului presteaza in beneficiul persoanelor fizice sau juridice servicii cu caracter juridic conform prevederilor L.51/1995, asigurând consultanţă de specialitate, asistenţă şi reprezentare juridică, redactare acte şi cereri cu caracter juridic, alte activităţi specifice conform actelor normative incidente.

Axat cu precădere în avocatura de consultanță, precum și în litigii specifice domeniului de business şi conexe, titularul cabinetului furnizează nemijlocit servicii juridice de specialitate, fiind angrenat în proiecte specifice următoarelor domenii de expertiză:

DREPT SOCIETAR:

 • înființări societăți comerciale, întocmirea, modificarea actelor constitutive și procesarea lor la Registrul Comerțului respectiv la instanțele judecătorești competente;
 • modificare mod de funcționare, încetare activitate;
 • consultanță juridică privind derularea activității curente;
 • litigii între asociați, acționari, creditori și societăți, anulări hotărâri adunări generale ale asociaților/acționarilor, anulări acte societăți;
 • fuziuni, divizări, dizolvări și achiziții;
 • lichidare voluntară.

DREPTUL AFACERILOR:

 • asistarea/reprezentare în litigii izvorăte din derularea activității curente a societății;
 • consultanță referitoare la contractele comerciale, asistenţă la negocieri de contracte şi tranzacţii comerciale;
 • asistare / reprezentare în litigii izvorâte din încheierea, executarea sau încetarea unui contract.

RECUPERĂRI CREANȚE:

 • consultanță juridică cu privire la modalitățile alternative de recuperare a creanțelor;
 • întocmirea notificărilor;
 • derularea procedurilor prealabile: conciliere, mediere;
 • redactare cereri / acțiuni, proiecte de tranzacții / acorduri de stingere a debitelor;
 • asistență / reprezentare juridică  în demersurile de recuperare a creanțelor, în raporturile cu debitorii / instanțe de judecată / terțe părți;
 • asistență / reprezentare în toate procedurile de executare silită, și în orice acțiune judiciară în legătură cu executarea silită, (e.g.- contestații la executare validare poprire);
 • asistență / reprezentare în procedura de insolvență, pentru optimizarea strategiei de abordat și creșterea șanselor de recuperare a creanțelor în cadrul acestei proceduri.

PROCEDURA INSOLVENȚEI:

 • consultanță juridică, asistență și/sau reprezentare în procedura de insolvență în cadrul litigiilor întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:

pentru debitor:

1. etapa anterioară deschiderii procedurii insolvenței:

 • consultanță / redactarea cererii debitorului de deschidere a procedurii insolvenței, întocmirea dosarului și a înscrisurilor obligatorii în susținerea cererii, asistență / reprezentare la dezabaterea ei;
 • contestarea stării de insolvență pretinsă de un creditor, asistarea / reprezentarea la dezbaterea cererii formulate de creditor.

2. după deschiderea procedurii:

 • consultanță cu privire la efectele deschiderii procedurii de insolvență, asistență în derularea procedurii insolvenței, propunerea / întocmirea planului de reorganizare și implementarea sa, asistență / reprezentare în cererile cu caracter contencios în care debitoarea este parte, ori în legătură cu contestațiile sau cererile introduse în cursul procedurii insolvenței, inclusiv în cererile de atragere a răspunderii personale a administratorului ori a membrilor organelor de conducere pentru ajungerea societății debitoare în stare de insolvență.

pentru creditor:

 • consultanță juridică cu privire la demersul de deschidere a procedurii insolvenței debitorului, redactarea / introducerea cererii, asistarea / reprezentarea la dezbaterea ei;
 • intervenția în procedura insolvenței unui debitor, deschisă la cererea acestuia ori a unui alt creditor;
 • opoziția împotriva deschiderii procedurii insolvenței unui debitor;
 • protejarea drepturilor și intereselor creditorului pe parcursul întregii proceduri a insolvenței unui debitor prin formularea de contestații sau orice alte cereri.

DREPT FISCAL:

 • consultanță juridică privind implicațiile fiscale ale tranzacțiilor;
 • asistență juridică la operarea controalelor / inspecțiilor fiscale;
 • întocmire contestații împotriva actelor administrative ale organelor de control fiscal;
 • asistare / reprezentare în procedurile administrativ-fiscale de contestare a actelor organelor de control fiscal, și a celor de stabilire a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și penalităților de întârziere pentru obligații bugetare;
 • asistare / reprezentare și în litigiile de contencios administrativ ce privesc actele organelor de control fiscal și actele de stabilire a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și penalităților de întârziere pentru obligații bugetare.

DREPT PENAL:

 • activitatea desfășurată în procesele penale, preponderent în sfera infracţiunilor economice, acoperă toate etapele procesului penal (urmărire penală, judecată în camera preliminară, în primă instanță, și respectiv în căile de atac ordinare sau extraordinare), și constă în consultanță juridică, asistență și/sau reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în procese penale, indiferent de calitatea avută (suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente), formularea și implementarea stategiei de apărare, asistare/reprezentare în ceea ce privește măsurile preventive și asiguratorii, formularea de cereri de probe, participarea la efectuarea actelor procesuale, contestarea măsurilor dispuse de organele judiciare, asigurarea efectivității exercitării drepturilor procesuale ale participanților la procesul penal, corespunzător calității avute.

DREPTUL MUNCII:

 • întocmirea contractelor de muncă, de administrare, de management, a actelor adiţionale cu clauze specifice (neconcurenţă, fidelitate etc.), a regulamentelor de ordine interioară, de organizare şi funcţionare;
 • înterpretarea și adaptarea legislaţiei muncii la caracteristicile societăţii;
 • întocmirea contractelor colective de muncă şi înregistrarea lor la organele competente;
 • asistență și/sau reprezentare în litigiile de dreptul muncii.

CONCURENȚĂ:

 • interpretarea şi aplicarea legislaţiei de impact;
 • luarea măsurilor pentru combaterea şi înlăturarea actelor şi faptelor anticoncurenţiale.

Alături de membrii echipei de avocați din cadrul cabinetelor asociate, acordăm consultanță și asistență juridică și în celelalte domenii ale dreptului privat sau public, cu referire la Dreptul Civil, Dreptul Familie, Proprietate Mobiliară / Imobiliară/ alte drepturi reale, succesiuni/ partaje succesorale, reconstituiri ale dreptului de proprietate, proprietate intelectuală, proceduri speciale, contravenții, Contencios Administrativ, Protecția Consumatorului, Dreptul Asigurărilor, Drept Bancar, etc.